1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Felvételi eljárás 2022/23 » Az Óbudai Árpád Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2023/24-es tanévre » Időpontok, határidők, a jelentkezés módja

Időpontok, határidők, a jelentkezés módja

Gimnáziumunkba felvételi eljárás keretében kerülhetnek be az általános iskola 6. vagy 8. évfolyamát sikeresen elvégző tanulók. A felvételi kérelmeket a tanulók általános iskolai eredményei, a központi írásbeli vizsgán mutatott teljesítménye, és a szóbeli meghallgatáson is részt vevők esetében, annak eredménye alapján bíráljuk el. Pontszámítási szabályainkat később részletezzük.

Ebben a tanévben is az Oktatási Hivatal megbízásából készített központi írásbeli felvételit írják meg a tanulók matematikából és anyanyelvből. Az írásbeli felvételi vizsgára 2022. december 2-ig (péntekig) lehet jelentkezni a megfelelően kitöltött jelentkezési lappal. Ez a jelentkezési lap elektronikusan, Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával is kitölthető, vagy letölthető az iskola honlapjáról kb. november közepétől.

A jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell benyújtani, ahol a jelentkező központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A vizsga eredményét valamennyi felvételt hirdető középiskola elfogadja.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szerint: „Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.”

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra. Az Óbudai Árpád Gimnáziumba írásbeli vizsgára jelentkezőknek a vizsgáról külön értesítést nem küldünk, a tudnivalókat honlapunkon tesszük közzé.

Pótló felvételi: 2023. január 31-én (kedden) 14 órától azok számára, akik az írásbelin alapos ok (pl. igazolt betegség) miatt nem tudtak megjelenni.

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél).

A kijavított írásbeli dolgozatokat 2023. január 26-án (csütörtökön) 9-17 óráig lehet megtekinteni. A kijavított írásbeli felvételi feladatlapokkal kapcsolatos írásos észrevételek leadási határideje 2023. január 27-e (péntek) 16 óra.

Az értékelőlapok átvétele, valamint másolataik hitelesítése 2023. február 2-től (csütörtöktől) történik iskolánk titkárságán.

Azoknak a tanulóknak, akik az írásbeli vizsgán elért eredményük alapján úgy döntenek, hogy az Óbudai Árpád Gimnáziumba jelentkeznek, központilag kiadott jelentkezési lapot kell kitölteniük és intézményünkbe eljuttatniuk 2023. február 22-ig (szerdáig). Ez a jelentkezési lap kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programfelületen állítható elő január végétől.

Kérjük mindazokat, akik nem az Óbudai Árpád Gimnáziumban vesznek részt az írásbeli vizsgán, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék az értékelőlapjuk fénymásolatát, ennek hiányában ugyanis a jelentkező pontszámát nem tudjuk megállapítani.

A jelentkezési lapot a 6. osztályos jelentkezők közvetlenül, az általános iskolák közreműködése nélkül nyújthatják be a felvételt hirdető középfokú iskoláknak. Ezzel egy időben a tanulói adatlapot is be kell küldeniük a Felvételi Központba (9001 Győr, Pf. 694.).

A 8. osztályos jelentkezők jelentkezési lapját az általános iskola küldi el a felvételt hirdető középiskoláknak, tanulói adatlapjukat pedig a Felvételi Központnak.

A korábbi tanulmányi eredmények és az írásbeli eredménye alapján a tanulókat tagozatonként rangsoroljuk, és 2023. március 1-én (szerdán) honlapunkon közzé tesszük, közülük kik és milyen időbeosztás szerint vesznek részt a 2023. március 6-án kezdődő és március 10-ig (hétfőtől péntekig) tartó szóbeli meghallgatásokon. A szóbeli vizsgák helye a gimnázium épülete. A szóbeli vizsgákon az adott tagozaton felvehető maximális létszám kb. 3-szorosának megfelelő számú jelentkezőt hallgatunk meg. Azoknak a jelentkezőknek, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli behíváshoz szükséges ponthatárt, kérésükre egy, általuk választott tagozaton szintén lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsgára. A szóbeli vizsgákról a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk, a tudnivalókat honlapunkon tesszük közzé.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szerint „az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található…”

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2023. március 17-én (pénteken) hozzuk nyilvánosságra honlapunkon. 2023. március 21-22-én (kedden és szerdán) van lehetőségük a jelentkezőknek a tanulói adatlapok módosítására. Ennek során a felvételiző változtathat a jelentkezési sorrenden, továbbá lehetőség van arra is, hogy jelentkezzen iskolánk további tagozatára/tagozataira, utóbbi esetben azonban pótló szóbeli vizsgát nem áll módunkban tartani, így e jelentkezést érdemben nem bírálhatjuk el.

A tanulók felvételéről hozott döntést 2023. április 21-én (pénteken) hozzuk nyilvánosságra iskolánk honlapján, a döntésről – a Felvételi Központ által visszaküldött végleges felvételi jegyzék alapján – 2023. április 28-ig (péntekig) küldjük ki az értesítést a jelentkezőknek.