1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.)

A 2022-23-as tanévtől, felmenő rendszerben, azt várjuk el, hogy az 50 órából legföljebb 20 órát teljesítsenek egy helyen (szervezésben) a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat a tanuló tevékenységi naplójában, a KRÉTA elektronikus naplóban tartjuk nyilván, valamint tanév végén a bizonyítványban és törzslapon rögzítjük.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátora Jüling Erika.
Elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel, felvetéssel, kezdeményezéssel forduljanak hozzá. Munkáját segíti Sarlósné Bánhegyi Lídia.

A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja és Classroom-csoportja értesül, a DT-tagok feladata tájékoztatni ezekről osztálytársaikat.

Jogszabályi háttér az iskolai közösségi szolgálathoz

Jogszabályi háttér az iskolai közösségi szolgálathoz

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
20/2012-es EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből:

  1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
  2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Alapelvek

A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében ‒ esetleg néhány kilométeres körzetében ‒, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg.

Szabad választás elve: A tanulók ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül.

Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, tanuló, szülő) anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem juttathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz.

Szervezett keretek közöttiség elve: A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet végezni. A tanulónak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és szüleinek jóváhagyásával.

Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat megvalósulásához szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is.

Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló személy ‒ lehetőségeihez mérten ‒aktívan bevonódik a programba. A kölcsönösség megélésére a felkészítés során kell érzékennyé tenni a tanulókat, így elősegítve, hogy a tanuló nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel kapcsolatba lép.

Közvetlenség elve: A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem közvetlenül a szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. A segítő (tanuló) és a segítségre szoruló között személyközi együttműködés, partnerség jön létre, ami a személyek közötti valódi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas a személyiségformálásra, az önismeret fejlesztésére.

Együttműködés elve: Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat kapcsán partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem jelenhet meg alá-fölérendeltség sem a pedagógus- tanuló, sem a fogadó szervezet- tanuló, sem az ellátott, segített személy- tanuló viszonyában.

Arányosság elve: A tanuló iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként.

Változatosság elve: Az alapvető pedagógiai cél szempontjából fontos, hogy tevékenységtől függően, lehetőség szerint több területen (pl. három) és rendszeresen ismétlődő tevékenységekre épülve végezze a tanuló ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. lehet olyan terület, ahol indokolt az 50 óra egy fogadó intézménynél való teljesítés, míg más esetben nem. A változatosság mértékéről a koordinátor pedagógus a tanuló megkérdezésével, indokolt esetben a szülővel való konzultációt követően dönt.

Fenntarthatóság elve: Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a tanulók, amelyek hosszútávon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és az ellátottak számára is előnyösek. Nem fenntartható tevékenységet ne szervezzen az iskola az IKSZ keretében pl. squash hátrányos helyzetű fiatalokkal.

Részrehajlás-ellenesség: A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot csak nem rokon felnőtt felügyelete alatt, más részlegen. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként.

forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

1004. Szent Anna Cserkészcsapat
32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület
A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
Advantage Szabadidősport Egyesület
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
Ágoston Művészeti Óvoda
Akarat DSE
Alapítvány a Diákközpontú Oktatásért
Alapvető Egyesület
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
Apátkúti Erdei Általános Iskola
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Aquincum SE
Aranypatkó Lovas egylet
Árpád Múzeum, Ráckeve
Auditor Iroda Kft.
Az Eötvös Collégiumért Alapítvány
Babérliget Ált. Isk. és AMI
Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány
Balu Sport Egyesület
Barcza Gedeon Sport Club
Báthory László Cserkész Csapat
Békásmegyeri Cserkész Egyesület
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió K. B.
Bem Folklór Egyesület
Béres József Ált. Iskola
Béres József Általános Iskola
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimn. Kincskereső Tagiskolája
Biatorbágy Város Önkormányzata
BKV Előre SC
Bp. Főv. II. ker. Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda
Bp. Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia
BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Budai Akrobatikus Sport Egyesület
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budai Pingpong Klub
Budajenő Község Önkormányzata
Budakalászi Lenvirág Alapítvány
Budakalászi Munkás Sportegyesület
Budakeszi Evangélikus Egyházközség
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Budapest II. kerületi Pitypang Utcai Ált. Isk.
Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
Budapesti Elektromos SE
Budapesti Farkasok Közhasznú Sportegyesület
Budapesti Filharmóniai Társaság
Budapesti Honvéd SE Judo Szakosztály
Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
Budapesti Operettszínház
Budapesti Sportszolgáltató Központ
Budapesti Történeti Múzeum (Aquincum Múzeum)
Budapesti Triatlon Szövetség
Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
BZSH Scheiber Sándor Ált. Isk. és Gimnázium
Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
CAT-OTTHON Idősek Otthona
Chinatown Chinese School in Hungary
Csepeli Szabadidősport Egyesület
Csillaghegyi Általános Iskola
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
Csodabogár Közoktatási Alapítvány
Csodák Palotája Nonprofit Kft.
Csömöri Állatvédők
CSP4 KFT (lovas egylet)
D3 Hungary Alapítvány
Danubius Nemzeti Hajós Egylet
Darnyi Tamás Sport Club
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
Dédelgető Bölcsőde
Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
Dinghy Sport Club Hungary Kft
Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub
Dr. Béres József Általános Iskola
Drogprevenciós Alapítvány
Duna Művészeti Társaság
Dunabogdány Község Önkormányzata
Dunafüredi Vizisport Klub
Dunai Vízisport Alapítvány
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
Eb Árvaház
Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
ELC Oktatási Kft./English School of Budapest
Élet Kis Virág Alapítvány
Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
Elveszett Állatok Alapítvány
Elveszett Állatok Alapítvány
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Esélyt a képességeknek Alapítvány
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
Eszterhéj Alapítvány
EuroHungaricum Alapítvány
Eurohungarikum Alapítvány
Family Day Kft.
Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
Fellinirómai Kft.
Ferenczy Múzeumi Centrum
Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
Fillér utcai Általános Iskola
Finn Nagykövetsé
Flow Alapítvány
Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
Forte Kutyaiskola és Állatvédelmi Egyesület
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.
Főv. Önkormányzat Rendészet
Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
Fővárosi Állat- és Növénykert
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Fővárosi Törvényszék
FTC Kézilabdasport Kft.
Funside Egyesület
Gabi Lovasai Sportegyesület
Galló-Med Eü.-i Szolgáltató Bt.
Gankaku Sportegyesület
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
Gáspár Petra Tenisziskolája Sportegyesület
Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Greenpace Magyarországi Egyesülete
GROSZ-TAK Kft.
GTM 2012 Kft.
Gyermekjóga-Oktatók Egyesülete
Gyermeksziget Montessori Óvoda
Gyermekvilág Óvoda
Gyermely Város Önkormányzata
Gyógyító Jószándék – DMD – Izombeteg Gyermekek Alapítványa
Hajnalsárkány SE
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Harmónia Tánc-Sport Egyesület
Hatszín Teátrum Kft.
HAVASOK Sportegyesület
Hegyvidék Polgárőr Egyesület
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
Helperek Önkéntes segítők Közhasznú Egyesület
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület
Hidegkúti Tenisz, Foci Egyesület
Hild József Általános Iskola
Honvéd Kulturális Egyesület
Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
Horváth Kinga e. v. (terápiás állatok)
hu Egyesület
Idősek Otthona, Gödöllő
Ifjúsági Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
II. ker. Százszorszép Óvoda
III. ker. Csalogány EGYMI
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
Integrált Betegellátásért Alapítvány
Interface Publishing & Education Europe Kft.
International Federation of Teqball
Iparművészeti Múzeum
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány
Izgő-Mozgó Egyesület
Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
Jó Természet Alapítvány
Jószolgálati Otthon Közalapítvány
Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület
Junior Achievement Magyarország Alapítvány
JWT Budapest Kft.
Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
KATA-MED Eü. Szolg. Bt.
Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány
Kertvárosi Sport Egylet
kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Kismarosi Fortuna Sportegyesület
Kisoroszi Község Önkormányzata
Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
KKBK Nonprofit Zrt.
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
Kőbányai Gépmadár Óvoda
KÖSZI Egyesület
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület
Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
KSH Könyvtár
Kultúra Kerekítő Közhasznú Alapítvány
Külker Evezős Klub Óbuda
Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület
Lengyel Nagykövetség
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
Logikusak(k) Egyesület
Lovászpatonai Baráti Kör Egyesület
Ludwig Múzeum
Lunda Szabadidő Sportegyesület
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
Magyar Hospice Alapítvány
Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
Magyar Judo Szövetség
Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Magyar Műugró Szakszövetség
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Magyar Rajzfilm Kft.
Magyar Rett Szindróma Alapítvány
Magyar Röplabda Szövetség
Magyar Szinkronúszó Szövetség
Magyar Táncsport Szakszövetség
Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
Magyar Tenisz Szövetség
Magyar Úszó Szövetség
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Magyar Vár Alapítvány
Magyar Versmondók Egyesülete
Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház
Majdnem Spider Kft.
Mákvirág Virágai Közhasznú Nonprofit Kft.
Mária Út Közhasznú Egyesület
Maszk és Ecset Alapítvány
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Fiatal Tehetség Program
Mellrákinfó Egyesület
Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
Metropolis Vívó Klub Egyesület
MIDIO Hungary Kft.
Mogyorósbányai Fúvószenekar
Mókus utcai Óvoda
Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
Moravcsik Alapítvány
Mozgásdoktor Egészségközpont Kft.
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
MTK Hungária FC
MULTI Sportegyesület
Műcsarnok Nonprofit Kft.
Művészetek Háza Pilisvörösvár
Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
MVM Sportegyesület
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány
Nyitnikék Óvoda
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Óbudai Egyetem
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
Óbudai Kézilabda Sportiskola
Óbudai Kulturális Központ
Óbudai Platán Könyvtár
Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Óbudai Társaskör
Óbudai Vackor Óvoda
Óbudai Wellness és Diáksport SE
ÓCSTGYK
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Otthon Segítünk Alapítvány
Óvoda, Solymár
Oxigén Úszó- és Sportsuli
Oxigén Úszó- és Sportsuli Kft.
Önkormányzat, Telki
Örkény István Könyvesbolt
Ösvénytaposó Baráti Társaság
Pais Dezső Általános Iskola
PASA Tenisz Kft.
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár
Piatnik Budapest Kft.
Pilis Cross Country Club
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
Piliscsaba-Klotildliget Római Katolikus Plébánia
Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészet
Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Pilisvörösvári Baptista Közösség
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
Pilisvörösvári USC
Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
Pillar Alapítvány
Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll Tánccsoport Egyesület
Pitypang Művészeti Óvoda
Pler Kézilabdasport Kft.
Pomáz Város Önkormányzata
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
Prizma EGYMI
Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
Ratsu Kft. (Lovarda)
Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
REX Kutyaotthon Alapítvány
RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
Rider’s Club Sportegyesület
Rogers Személyiségközpontú Oktatásért Alapítvány
Római Sport Egyesület
Római Szinkronúszó SE
Rómaifürdői Karitász Alapítvány
Rotary Club Szentendre
Rózsadomb Lions Klub
S’Ajo ABC-Team Kft.
SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
Segítő Szűz Mária Lelkészség
Shindo Sportegyesület
Shitokai Magyarország Alapítvány
Shurenkan Aikido Sportegyesület
Solymár, Óvoda
Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület
Solymári Településüzemeltetési Kft.
Sport-Önként Egyesület
Spuri Futó és Triatlon Sportklub
Squash Club Kft.
Sun Palace Fitness Kft.
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
Szári Napsugár Kindergarten Óvoda
Százhalombattai VUK SE
Személyesen Segíthet Alapítvány
Szent Erzsébet Otthon Társaság
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség
Szentendre English Center Kft.
Szentendre Városi Óvodák
Szentendrei Árvácska Állatmenhely
Szentendrei Kajak-Kenu SE
Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK
Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
Szépvölgy Judo Sportegyesület
Szülők Háza Alapítvány
Tabáni Spartacus SKE
Talentum Tollaslabda Sportegyesület
Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
Talpon Maradni Családgondozó Kft.
TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
Tehetséges Fiatalok Basketball Players SE
Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
Templomdombi Általános Iskola
Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda
Testnevelési Egyetem
Testvériség SE
Texas Ranch Lovarda
Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
Tokai Norbert (sport)
Toranoko S. E.
Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
Túrafüggő Kft.
Tűzmadár Alapítvány
TV2 Médiacsoport Kft.
Új Nap Közhasznú Egyesület
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
Újbudai Kulturális Központ
Új-Hullám Sport Egyesület
ÚJLAK Karitász
Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
Újpesti Torna Egylet
Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
Unicornis Egészségforrás Alapítvány
Úszó Pingvin Óvoda
UVSE Vízilabda Sportegyesület
Üröm Szent György Vértanú Plébánia
Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
Ürömi Hóvirág Óvoda
Ürömi Sport Club
Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközség
Vackor Óvoda
Vadász utcai Idősek Klubja
Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
Vasárnapi Merőkanál Egyesület
VASAS Pasarét
VASAS Sport Club
Vidám Segítők Alapítvány
Vígszínház
Voila Fleur Kft.
Vöröshegy 198 Őshonos Egyesület
Windy-Ker Kft.
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület
Zsigmond Király Főiskola