1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Diákönkormányzat » Diákönkormányzat SZMSZ

Diákönkormányzat SZMSZ

Az Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

 

I. A DÖK adatai:

Név: Árpád Gimnázium Diákönkormányzata
Cím: 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.

II. A DÖK céljai:

 1. megteremtse a diákok számára az iskolai közéletben való részvétel kereteit és képviselje jogait
 2. színes, élvezhető, szabadidős programok szervezése
 3. segítse az iskolai hagyományok ápolását
 4. képviselje a diákság érdekeit az iskolán kívüli fórumokon is
 5. biztosítsa az információáramlást a diákság és a tanári kar között
 6. a diákság érdekeit segítő kapcsolat építése más középiskolákkal

III. A DÖK tagjai

 1. Alanyi jogon az Árpád Gimnázium valamennyi tanulója.
 2. A Diáktanács tagjait a DÖK a küldöttgyűlésen önmagából választja meg.
 3. Az osztályok önmaguk képviseletére Osztály Diákbizottságot választanak (továbbiakban ODB)

IV. A DÖK tevékenysége

A DÖK céljainak megvalósítása érdekében éves munkatervet alakít ki, amelyet  egyeztet az iskola vezetésével.

V. A Diáktanács (továbbiakban DT) megválasztása

A diáktanács az osztályok által megválasztott egy-egy képviselőből áll, valamint a  küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselőkből:

 1. elnök
 2. gazdasági felelős
 3. propaganda felelősök
 4. sport felelősök
 5. kuratóriumi képviselő
 6. jegyző
 7. ÖKO-összekötő
 8. stúdiós

VI. A Diáktanács megválasztásának rendje

 1. Az osztályképviselők választásának módját az osztályok maguk határozzák
  meg.
 2. A tagokat minden tanév szeptemberében, egy évre választják.
 3. Az új osztályok három hónapra ideiglenes képviselőket választanak.

Feladatuk:

 1. képviselni osztályuk érdekeit
 2. összegyűjteni az osztályukban felvetődő igényeket, problémákat és ötleteket, és
  azt továbbítani a DT illetékes szerve felé
 3. folyamatosan tájékoztatni osztályukat a DT döntéseiről, híreiről
 4. rendszeresen részt venni a DT ülésein
 5. feladatokat vállalni a programok szervezésében

VII. A küldöttgyűlés

 1. A küldöttgyűlés a diákság legfelső érdekképviseleti döntéshozó szerve.
 2. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van.
 3. Az osztályok maguk választják meg három-három képviselőjüket, a közgyűlést a DT hívja össze, évente legalább egyszer.
 4. Ha a diákok legalább 5 %-a indítványozza, akkor rendkívüli közgyűlést kell öszszehívni.
 5. A küldöttgyűlés nyitott, a munkában tanácskozási joggal bárki részt vehet az iskola tagjai közül.
 6. A küldöttgyűlés összehívásáról legalább két héttel korábban értesíteni kell minden közösséget.
 7. A küldöttgyűlés minden kérdésben a jelenlévők több mint 50 %-os többségével hozhat határozatot; ha ez nincs meg, akkor második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott személy vagy alternatíva között ugyanígy dönt. Ilyen módon választja meg a DÖK a tisztségviselőit is.
 8. A küldöttgyűlés dönt saját napirendjéről és ügyrendjéről a DT javaslatát mérlegelve.
 9. A küldöttgyűlés elfogadja a DÖK SZMSZ-ét, és szükség esetén dönt a módosításáról.
 10. A küldöttgyűlés értékeli az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkáját a DT beszámolója alapján.
 11. A küldöttgyűlés meghatározza a DT feladatait, ellenőrzi és beszámoltatja azt.
 12. A küldöttgyűlés véleményt és javaslatot minden ügyben tehet.
 13. A küldöttgyűlés megválasztja a DT tisztviselőit.
 14. A küldöttgyűlés köteles megtárgyalni minden olyan kérdést, amelyek napirendre tűzését előzetesen írásban legalább 10 küldött vagy a DT kéri.
 15. A küldöttgyűlésen bárki tehet napirendi javaslatot; ennek megtárgyalására akkor kerül sor, ha a küldöttek több mint 50 %-a támogatja.
 16. A küldöttgyűlésen a diákok egyénileg vagy szervezetten kérdéseket tehetnek fel 3 perc időtartamban a nevelőtestületnek, az igazgatóságnak, valamint a DTnek, amelyekre érdemi választ kapni jogosultak. A válasz elfogadásáról a kérdező és a közgyűlés dönt. A válasz elutasítása esetén a megkérdezettnek 30 napon belül kell írásban válaszolnia.

Állandó napirendi pontok:

 1. az igazgató beszámolója az iskola életéről, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesüléséről, a tanulói jogok helyzetéről
 2. a DÖK elnökének beszámolója a Diákönkormányzat munkájáról, eredményeiről és a terveiről

VIII. A Diáktanács

A DT a DÖK operatív szerve, amely két közgyűlés között a diákság képviseletét is ellátja.  Jogait (döntési-, egyetértési-, véleményezési és javaslattevőjogait) a Közoktatási Törvény szabályozza.

Működési szabályzati:

 1. A DT ülései nyilvánosak.
 2. Ezek hetente kerülnek összehívásra, az Elnök által.
 3. Az Elnök esetenként zárt gyűlést is összehívhat.
 4. A DT akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a megjelent.
 5. A DT döntéseit egyszerű többséggel hozza, nyílt szavazással.
 6. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt, aki titkos szavazást is elrendelhet.
 7. Személyi kérdések esetében az érintett kérheti a zárt ülés tartását, amit az Elnök köteles elrendelni.

A DT ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:

 1. az ülés helyét, és időpontját
 2. a hiányzó osztályokat
 3. a napirendi pontokat
 4. a szavazások arányait
 5. A jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti az aláírásával.

IX. A DT-t patronáló tanár

A diákönkormányzatot patronáló tanár megbízása a DT döntési jogába tartozik.

Feladatai:

 1. a kapcsolat biztosítása a nevelőtestület és a diákönkormányzat között
 2. tájékoztatni a DÖK elnökét a DÖK-öt érintő igazgatói és tantestületi döntésekről
 3. tájékoztatni az igazgatót és a nevelőtestületet a DÖK döntéseiről

X. Az ODB

 1.  Az osztályközösségek élén választott diákbizottságok, ODB-k állnak.
 2. Ezek segítik a tanulmányi és közösségi munkát, szervezik az osztály életét, és biztosítják az érdekképviseletet az osztályon belül.
 3. Az osztályozó konferenciákon tolmácsolják az osztály kéréseit, javaslatait az osztályban tanító tanároknak és az iskolavezetésnek.
 4. Az osztályok az iskola diákjai közül javasolhatnak tisztségviselőket a DT posztjaira. Az ODB titkár két héttel a küldöttgyűlés előtt adja le az osztály 51%-os
  többségével javasolt személyek névsorát.

Az ODB-k tagjai:

 1.  titkár
 2. gazdasági felelős
 3. kultúrfelelős
 4. sportfelelős

A bizottság tagjait minden évben az osztály választja meg, 1 vagy 2 főt tisztségenként,  az osztály döntésének megfelelően.

XI. A DÖK gazdálkodása:

 1. A DÖK pénzkezeléséről a gazdasági felelős gondoskodik, a DÖK-ot patronáló tanár segítségével.
 2. A DÖK bevételei:
  a. támogatások
  b. pályázatok
  c. gazdasági tevékenységekből származó esetleges bevételek

 XII. Az SZMSZ érvényessége:

 1. Az SZMSZ jóváhagyására a nevelőtestületnek 30 nap áll rendelkezésére. Ez alatt vagy a 30. nap utáni első nevelőtestületi ülésen nyilatkoznia kell a jóváhagyásáról. Ha a nevelőtestület nem nyilatkozik, az SZMSZ-t jóváhagyottnak kell
  tekinteni.
 2. A nevelőtestület csak abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyását, ha az SZMSZ-ben az iskolai belső szabályzatokkal vagy jogszabályokkal ellentétes kitételek szerepelnek.
 3. A jóváhagyott SZMSZ-t a küldöttgyűlés javaslatára lehet felülvizsgálni, ha a döntést a küldöttek több mint 50 %-a támogatja.

A jelen SzMSz 2008. november 7-ével hatályba lépett, és ezzel az előző hatályát vesztette.
A tantestület a Diáktanács SzMSz-ét megismerte és elfogadta.
2008. 11. 12.
………………………………….. …………………………………………..
Karádi Magdolna       Kosztolányi-Baji Zsolt
igazgató                        a diáktanács elnöke