1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Erasmus+ 18/19 » Lezárult “Az interdiszciplináris oktatás felé” című projekt

Lezárult “Az interdiszciplináris oktatás felé” című projekt

Projektünk egy sikeres Erasmus+ pályázat eredményeképpen egy évvel ezelőtt kezdődött a külföldi mobilitásokkal, majd a tanév során a megtanultak alkalmazásával, továbbadásával folytatódott. Céljainkról és eredményeinkről az alábbiakban számolunk be.

Az interdiszciplináris oktatás felé – motiváció és célok megfogalmazása

A 21. században a diákok igényei nagy kihívások elé állítják az iskolákat. Információk, ismeretterjesztő anyagok és tananyagok széles tárháza található meg az interneten, a tudás különböző felületeken, médián keresztül elérhető, megszerezhető.

A tantárgyakra, tanórákra bontott oktatás mellett ezért az iskolákban is egyre nagyobb számban valósulnak meg projekt, kutatás jellegű feladatok, melyekben a különböző tudományterületek integráltan jelennek meg, valódi, alkalmazható tudást adva. Az Óbudai Árpád Gimnáziumban már  számos nyoma van ennek a megújulásnak, úgy érezzük azonban, hogy ez egy tudatosan fejlesztendő terület. Az „Interdiszciplinalitás oktatás felé” pályázati cím éppen ezt a törekvésünket fejezi ki. Az idegennyelvű szakmai képzések teszik lehetővé, hogy kollégáink megfelelő készségekkel rendelkezzenek ezekhez a feladatokhoz. Az ilyen közös kutatások, projektek nagyon sok előkészítést, felkészülést igényelnek. A tanár fontos szerepe az is, hogy megbízható forrásokat mutasson, hogy együttműködésre tanítsa diákjait. Mindez csak akkor valósítható meg, ha a tanár maga is biztonsággal, könnyedén mozog az idegennyelvű közegben, tapasztalatokat szerez nemzetközi csapatban is.

A korábbi projektek jó tapasztalatai, ezek eredményének sikeres bemutatása szaktanárokat is inspirált arra, hogy jelentkezzenek és részt vegyenek a külföldi képzéseken. Ezzel nem csak saját nyelvi készségeiket fejleszthetik, de több lehetőség nyílik a különböző szakos kollégák együttműködésére. Angol nyelvi képzésekre többen vállalkoztak, de a német, francia és spanyol nyelvű kurzusok választása híven tükrözi iskolánk széles nyelvi palettáját.

Kilenc kolléga vesz részt a pályázatban, közöttük matematika, fizika, informatika, történelem szakos is. Céljuk saját nyelvi és szaknyelvi fejlődésük mellett, a nemzetközi csapatban aktívan együttműködve, más országok módszertanát, koncepcióit megismerni. Nyelvszakos kollégáink emellett vezetői és IKT-képességeiket is kívánják fejleszteni.

A kiutazást gondos előkészítés előzi meg. Így bízunk benne, hogy a tanárok továbbképzése a célnyelvi országokban minél hatékonyabb fejlődést eredményez, a szakmai és nyelvi ismeretek mellett kulturális értékekkel és nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodnak. A képzésről és a megszerzett tapasztalatokról értékelést, beszámolót készítenek, melyet különböző disszeminációs csatornákon keresztül adnak tovább a munkaközösségeknek, a tantestületnek, kerületi munkaközösségeknek, illetve az iskola honlapján keresztül általánosan elérhetővé tesznek.

A megszerzett készségek alkalmazását a különböző projektekben, idegennyelvű előadásokban, szakkörökön vagy táborban szintén dokumentáljuk, mérjük a diákok attitűdjében bekövetkező változásokat.

A projekt eredményeként a résztvevő tanárok nyelvi, módszertani és együttműködési készségei fejlődnek. Mindannyian többféle iskolán belüli projektben vesznek részt, így az együttműködések révén közvetlenül kollégáiknak tudják továbbadni a megszerzett tapasztalatokat. Iskolai szinten a szélesedő lehetőségek láttán várhatóan a tanári és tanulói motiváltsági szintje emelkedni fog. Képzésünk jobban közelíti az EU-ban bevált gyakorlatot, így a megfelelő kompetenciák fejlődése révén a diákok még magasabb teljesítménye várható. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővülésére is számítunk, s ezzel a változó igényekre adekvátabban tudunk reagálni.

Hosszútávon az iskola a 21. századi elvárásoknak szeretne megfelelni, valamint aktívan részt kíván venni a nemzetközi és hazai folyamatok fő áramában. Az oktatás színvonalát folyamatosan emelve, a változó igényekre rugalmasan reagálva szeretné bővíteni a diákok és tanárok számára nyújtott lehetőségeket.

Towards Interdisciplinary Education 

In the 21st century schools must face great challenges presented by their students. The Internet produces endless quantities of information and learning materials, and knowledge can be acquired through the media and other IT platforms.

Besides the traditional structure of the education, teaching subjects and lessons, more and more projects and research-like tasks are completed for the above reasons, giving the possibility to deliver applicable knowledge through the presence of the sciences in an integrated manner. At Óbudai Árpád Gimnázium several examples of this renewal can be detected but we think it is a field worthy of significant improvement. The title of our application ‘Towards Interdisciplinary Education’ expresses exactly this intention. The teacher training courses abroad produce the possibility for our colleagues to gain the skills for delivering these tasks. These joint research projects require immense preparation and planning. One of the most important tasks of teachers is presenting reliable resources and teaching students to co-operate with one another. All of these can be tackled once the teachers themselves have been introduced to the foreign language environment and have gained experience in international teams.

The good practice of earlier projects, and the presentation of their results, has convinced many teachers to participate in foreign training courses. Not only do these courses improve their language skills but they open up more opportunities for the co-operation of the teachers of different subjects. The majority of us have applied to courses in English, but German, French and Spanish courses are targeted as well, demonstrating our school’s rich resources and interests.

There are nine colleagues taking part in this project, teachers of mathematics, history, information technology, physics and foreign languages. Besides improving their own language skills and lingo, they will collaborate in a team which targets learning about other countries’ culture, methods and advances. Some colleagues intend to improve their IT and management skills.

The mobility is prepared well before. This way, we believe, an even higher efficiency of the training courses can be achieved, which is enriched by professional and language skills as well as cultural and international relationships. They produce a report and evaluation on the training courses and their experiences, and these are then shared via different communication and dissemination channels with the teacher groups and the school’s teachers, and are also made available on the school’s website for the general public.

We evaluate and report on the use of the knowledge and skills we gain in completing different projects, giving presentations in foreign languages, and taking part in extra-curricular lessons or camps; we also measure their presence in the changes concerning the attitude of the students.

As a result of the project, the language methods and co-operation skills of the participants improve. All of the teachers participate in different projects in and outside the school; for this reason they are able to share good practices directly with their colleagues. At our school, the level of motivation of the teachers and students is expected to increase. Since our training course is to get closer to EU practices, the performance of the students is to improve through the development of the relevant competencies. It is also expected that we will gain more international contacts for our school with this, and acquire the ability to satisfy changing requirements.

In the long run, the school wants to live up to the 21st century expectations, and also to be part of national and international processes. By improving the quality of teaching and reacting to demands with flexibility, the school aims to provide new possibilities for the teachers and students alike.

A projekt eredményei, hatása

Az „Interdiszciplináris oktatás felé” című pályázat az Óbudai Árpád Gimnázium azon törekvését fejezi ki, hogy a 21. századi elvárásoknak és igényeknek megfelelően tudja felkészíteni a diákokat a munkaerőpiaci kihívásokra, valamint a változások fő sodrában haladjon, és maga is használjon és végezzen innovációkat a közoktatás területén.
A tantárgyak egymástól való elszigeteltsége már nem megfelelő a jelenkor elvárásainak, legfontosabbá a problémamegoldó készség és a kreativitás vált, mely a tudásszférák mátrix-szerű rendszerének birtoklását igényli. Ezeket a kompetenciákat csak tantárgyak közötti, tantárgyakat átívelő stratégiával lehet kifejleszteni és erősíteni.
Kilenc kolléga vett részt a pályázatban, matematika, fizika, informatika, történelem, angol, spanyol, francia és német szakos tanárok. Céljuk a módszertani, szaknyelvi, idegen nyelvi fejlődés mellett más országok jó gyakorlatának megismerése, internacionális és interkulturális kapcsolatok létesítése.
A továbbképzéseket mind az Európai fejlesztési tervvel, egyéni és az intézményi fejlesztési tervvel összhangban választották ki, melyek a nyelvi készségek mellett szakmódszertani, IKT használatával kapcsolatos ismeretek mellett kulturális és CLIL tudást is adtak az adott résztvevőnek.
A megszerzett ismereteket és jó gyakorlatokat disszeminációk útján osztottuk meg az intézményen belül és kívül is, kerületi és budapesti szinten, valamint az iskola honlapján, illetve különböző csoportos oldalakon és levelező listákon országosan és az országhatáron kívül is terjesztettük ezeket. Egy megvalósult testvériskolai projekt és egy beadott KA2 pályázat az eddigi közvetlen hozománya a projektnek internacionális szinten.
A hatást nemcsak informális és formális úton mértük (értekezletek, levelezés, disszeminációs visszajelzések, diákok értékelése), hanem kérdőíves méréstechnikát is alkalmaztunk. Minden visszajelzés egyértelműen pozitív volt mind a részt vevő tanárok munkájában, mind a formális és informális disszeminációkon résztvevők motivációjában, munkájában, mind a diákok és nem utolsó sorban a szülők attitűdjében, motivációjában is mérhető változások történtek, így egyre harmonikusabb az intézmény külső és belső szinergiája is.
Összességében rövid és hosszútávon rendkívül sikeresnek ítéljük a projektet, mely a közoktatás színvonalának emelését az 21. századi kihívásoknak megfelelően a változások fő sodrában tartja.

Results and effect of the project

The project entitled ’Towards Interdisciplinary Education’ expressed three key desires of Óbudai Árpád Secondary Grammar School: to prepare its students for the expectations and requirements of the 21st century labour market; to stay in the mainstream of changes; and to use and facilitate innovations in the field of state education.

Teaching school subjects separately does not sufficiently meet the requirements of a modern society, as problem solving and creativity have become increasingly more important. These competences can only be developed or strengthened with a strategy that links the different subjects and enables teachers to work collaboratively and learn from each other.

Nine teachers took part in this project: teachers of mathematics, physics, information technology, history, English, Spanish, French and German languages. One of their main aims was to develop their language skills but additionally they have also improved their methodological knowledge. Furthermore, they familiarized themselves with good practices from other countries and established important intercultural relationships.

The courses were selected in accordance with the European Development Plan, the institutional development plan and individual development plans. These have enhanced the participants’ language skills, methodological knowledge, use of ICT, CLIL and cultural knowledge.

The knowledge and good practices gained have been shared on the school website for the benefit of parents and colleagues from other schools. These practices have also been shared with other professional groups during numerous face-to-face workshops. The yield on an international level so far is a new partner school from The Czech Republic and a recently-initiated mutual project with them, and a new KA2 tender.

The outcomes have been evaluated with a formal survey and with multiple informal methods such as meetings, correspondence, and feedback from the disseminating workshops, as well as from students. All the feedback on the participating teachers’ work has been deemed very positive, and there has been a measurable improvement in the participants’, students’ and parents’ attitudes and in the motivation of the colleagues who took part in the dissemination: together, this makes the inner and outer synergies of the school significantly more harmonious.

All in all, we consider our project highly successful both in the short and long run: it will raise the standard of our public education, contribute effectively to enabling us to respond to the challenges of the 21st century and keep teaching at the school within the mainstream of changes.