1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Magyar-Művészetek-Etika munkaközösség » Felvételi követelmények

Felvételi követelmények

Magyar nyelv és irodalom
a hat évfolyamos gimnáziumi képzéshez

Helyesírás, nyelvhelyesség

A tanulótól elvárjuk, hogy:
 • szókincse korának megfelelő, igényes legyen, ez terjedjen ki a szólások és közmondások ismeretére is,
 • közepes nehézségű szöveg helyesírásában hozzávetőlegesen 50 %-os teljesítményt érjen el,
 • képes legyen írásban és szóban világosan fogalmazni, megnyilatkozásaiban a szavakat értelmes mondatokká fűzni, kövesse a legfontosabb helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat.
Az alábbi nyelvhelyességi hibákat tekintjük különösen súlyosnak:
 • a mondatok szerkesztetlensége,
 • a szöveg egységeinek jelöletlensége,
 • az ikes igék helytelen használata,
 • képzavar,
 • szóismétlés,
 • zavaros mondatszerkesztés,
 • “suksükölés”,
 • egyeztetési hibák,
 • az igeragozás pontatlansága.

Szövegértés és szövegalkotás

A tanuló
 • tudjon értelmezni korának megfelelő, átlagos nehézségű szöveget,
 • legyen képes a szöveggel kapcsolatos kérdések többségére válaszolni,
 • legyen képes szöveget alkotni megadott szempontok szerint:
 • pédául levél, napló stb. szerkesztése,
 • szöveg elkezdése és befejezése,
 • címadás meglévő szöveghez,
 • a szöveg mondatainak helyes sorrendbe állítása,
 • szövegszűkítés, szövegtágítás.

Nyelvtani ismeretek

A hatodikos tanuló
 • ismerje fel a szófajokat (az igét és a névmást alsó tagozatos szinten),
 • ismerje fel a legfontosabb mondatrészeket (alsó tagozatos szinten).

Irodalmi ismeretek

A tanuló
 • ismerje a vers és a próza különbségét, tudja elemezni azokat,
 • ismerje a legfontosabb költői képeket (metafora, megszemélyesítés, hasonlat, alliteráció, szinesztézia) és alakzatokat (ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, párhuzam, halmozás),
 • fedezze fel a hangutánzó és hangulatfestő szavak, a hangok a szinonimák stb. stilisztikai szerepét,
 • különítse el a nominális és verbális stílust,
 • ismerje a ritmus, az időmértékes és ütemhangsúlyos verselés, a rím alapfogalmait,
 • ismerje fel az alapvető műnemeket és műfajokat,
 • legyen képes az idő-, tér- és eseményszerkezet követésére,
 • rendelkezzen biztos szövegértési képességgel az irodalmi művekre vonatkozóan.