1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Mozaik munkaközösség » Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Munkaközösségünk 2013 szeptemberében alakult. Mint neve is mutatja, különböző szakterületek képviselői alkotják: etika, könyvtár, művészeti tantárgyak, technika. Célunk mégis azonos. Együttműködésre törekszünk az oktatás azon területei közt, amelyeknél az elsajátított tudásanyag mellett különösen fontos a nevelés. Ez lehet az erkölcsi nevelés, a művészeti nevelés vagy annak megértetése, hogy mennyire fontos szerepet játszik életünkben az a képesség, hogy meglévő tudásunkat folyamatosan bővítsük.

Különösen szoros együttműködésünk a digitális kultúra, a magyar és a történelem munkaközösségekkel, pl. megemlékezések, ünnepélyek szervezésével kapcsolatban, de ezen kívül is igyekszünk minden tantárgyi munkaközösséget bevonni tevékenységünkbe pl. az öko-ünnepekhez kapcsolódó rajzpályázat vagy az iskolai alkotópályázat során.

Buncsák Piroska

Egyetemi tanulmányaimat 1982-ben fejeztem be az ELTE BTK magyar -orosz szakán. Ezt követően kerültem az Árpád Gimnáziumba, ahol kezdetben mindkét szakomat, később csak magyar nyelvet és irodalmat tanítottam. Tizenöt évi tanári működésem alatt háromszor voltam osztályfőnök.
Ezután nyolc év szünet következett (gyes, gyed, fizetés nélküli szabadság), ezalatt elvégeztem egy könyvtáros-asszisztensi tanfolyamot, így 2006-ban félállású könyvtárostanárként térhettem vissza az Árpád Gimnáziumba. Később (2013) a segédkönyvtárosi szakképesítést is megszereztem.
Az olvasószolgálati munka mellett könytárismereti, könyvtár-informatika órákat tartok, az iskolai alkotópályázat koordinátora vagyok, részt veszek az iskolatörténeti dokumentumok gyűjtésében, valamint kiállítások készítésével az öregdiák-találkozó megrendezésében.
2009-től könyvtári munkám mellett az iskola gyermekvédelmi felelőse vagyok.

Publikációk:

  • A rendszerváltást követő években orosz nyelvből fordításaim jelentek meg különböző politikatörténeti kiadványokban.
  • Buncsák Piroska, Rónyai Tünde: Így segítem könyvtári szolgáltatásaimmal iskolám projektjeinek megvalósulását. In. Kis KTE Könyvek 4. Iskolai könyvtári projektek, programok. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, p. 23-43. (Előadás formájában elhangzott a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napján, 2010-ben.)

dr. Gizelláné Neubauer Babett

Dr. Gizelláné Neubauer Babett vagyok, az Óbudai Árpád Gimnázium mozgóképkultúra- és médiaismeret-, valamint magyartanára. Diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem. A 2020–2021-es tanév óta vagyok a Mozaik munkaközösség tagja, azóta tanítok mozgóképkultúra- és médiaismeretet a gimnáziumban.
„A nyelv megnevez, a kép megmutat.” − Balázs Béla idézett gondolatával egyetértek. Magyar- és mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanárként e két gondolat vezet a munkám során. Szeretném a tantárgyköziség lehetőségeit is kihasználva minél többet gondolkodtatni diákjaimat a körülöttük lévő világról.
A különböző médiumok és a mozgóképek behálózzák korunk emberének az életét, ha nem tudatosan használják ezeket a fiatalok, akkor a végtelen lehetőségek tárháza helyett ez a háló függővé téve megkötözi őket. Utóbbi elkerüléséért minden tőlem telhetőt megteszek, remélem, hogy kritikusan gondolkodó, álhírekkel át nem verhető, a mozgóképek manipulációit és rejtett üzeneteit felfedezni képes diákok hagyják el az Árpád Gimnáziumot.

Jüling Erika

2003-ban szereztem diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán mint általános iskolai hittanár-nevelőtanár.
2008-tól dolgozom az Óbudai Árpád Gimnáziumban – ahol hajdan a középfokú tanulmányaimat végeztem – mint titkárságvezető és szabadidő-szervező tanár.
2011-ben végeztem el a mesterképzést a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetemen, ahol okleveles hittanár és család- és gyermekvédő tanár képesítést szereztem.
2012-ben elvégeztem az erkölcstan tanításához szükséges 60 órás tanfolyamot, és azóta én tanítom az erkölcstant (valamint a katolikus hit- és erkölcstant) az iskolában a 7–8. osztályosoknak. Jó pár éve mentorálok egyetemi hallgatókat etikából és hittanból is.
2021-ben a Kodolányi János Egyetemen befejeztem tanulmányaimat, és „Szakvizsgázott pedagógus erkölcstan, etika szakterületen” képesítést szereztem.
Célom a különböző családi háttérből érkező tanulókban tudatosítani és rögzíteni az erkölcsi normákat; az egymás iránti figyelem, tisztelet, türelem fontosságát hangsúlyozni, emberségre nevelni őket; illetve segíteni a közösség kialakításában, az esetleg felmerülő problémák megnyugtató rendezésében.
Az iskolai közösségi szolgálat koordinátori feladatait is ellátom az iskolában.

Kámán Veronika

2012-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus könyvtáros mesterképzését. 2010 óta dolgozom az Óbudai Árpád Gimnáziumban, ahol a könyvtárosi feladatköröm mellett 2018 óta a diákönkormányzat patronáló tanára is vagyok. Jelenleg a második osztályomban vagyok osztályfőnök-helyettes. Tagja vagyok a Könyvtárostanárok Egyesületének, több cikluson át voltam az egyesület nemzetközi kapcsolatainak felelőse. 2011-ben megkaptam „Az év ígéretes könyvtárostanára” díjat a Könyvtárostanárok Egyesületétől. Rendszeresen publikálok szakmai folyóiratokban, az Acta Pintériana folyóirat szerkesztőbizottsági tagja vagyok. Az iskolához kötődő feladataim mellett könyvkiadási, -szerkesztési projektekben veszek részt. Különösen foglalkoztat az, hogy miképpen válhat a könyvtár közösségi funkciókat is betöltő, az alkotás számára is nyitott térré az iskolában, valamint az, hogy az iskolai könyvtár miképpen segíthet a diákok érett, felelősen gondolkodó emberré formálásában, életük kibontakoztatásában.

Kúnné Kocsis Erzsébet

A kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Gimnáziumban átélt kórusélmények hatására fordultam az énektanári pálya felé. Később, szegedi főiskolai éveim alatt a Rozgonyi Éva karnagy vezette Bartók Kórusban eltöltött idő érlelte szenvedéllyé a kórusmunka iránti elkötelezettségemet. Elvégeztem az akkor még létező „A” kategóriás karnagyképzőt Párkai Istvánnál, majd középiskolai énektanár és karvezető egyetemi diplomát szereztem Pécsett Jobbágy Valér  tanítványaként.
Egyházzenei kötődésemet  és azt a törekvésemet, hogy minél nagyobb jártasságra tegyek szert ezen a téren, a fóti katolikus plébánia, személy szerint Sebők Sándor atya kórusvezetői megbízása alapozta meg és ösztönözte.
Egyházzenei tanulmányaimat a felsőfokú kántor-karnagy oklevél megszerzésével kezdtem Tardy László irányításával, majd a Béres György atya által vezetett pannonhalmi gregorián mesterkurzuson folytattam, végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Dobszay László és Szendrei Janka nevével fémjelzett Egyházzene szakán fejeztem be.
Bármely általános vagy középiskolába kerültem is eddigi pályám során, ahol előtte nem létezett kórus, ott működő és rövid idő alatt megmérettetésre alkalmas énekkart hoztam létre.
Az Árpád Gimnázium ebből a szempontból kivétel: itt egy jól felépített rendszerbe csöppentem; remélem, sikerül a megteremtett hagyományok továbbvitelében, az elért színvonal megtartásában részt vállalnom.

Németh Réka

2021-ben végeztem az ELTE-n történelem és állampolgári ismeretek, valamint könyvtárostanár szakon. Hivatalosan a 2021–2022-es tanévben kezdtem el itt, az Árpád Gimnáziumban dolgozni, de már ezt megelőzően a 2020–2021-es tanévben itt töltöttem a tanítási gyakorlatomat. A tanulást sem hagytam abba, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Program ösztöndíjas hallgatója vagyok.
Olvasószolgálati munka mellett könyvtárismereti és könyvtár-informatika órákat tartok. A másik szakomat, a történelmet is van lehetőségem tanítani az iskolában.

Rónyai Tünde

Az ELTE magyar–könyvtár szakán végeztem, szakvizsgámat a mai Corvinus Egyetemen szereztem. Emellett oktatási informatikus felsőfokú végzettségem van.
Pályám egy rövid, kezdeti szakaszától eltekintve könyvtárostanárként az Árpád Gimnáziumban dolgozom, ahol évtizedeken keresztül magyart is tanítottam. Emellett kerületi, fővárosi és országos szakmai feladatokat is vállaltam: munkaközösség vezetését, szaktanácsadást, szakértői munkát, szakfelügyeletet. 2014-ben mestertanári minősítést szereztem.
Rendszeresen publikálok, munkáim közül legfontosabbnak az új iskolai könyvtárral kapcsolatos könyvtárépítészeti munkáimat tartom. 2006-ban az új könyvtárhelyiség és a berendezés megtervezését, a könyvtári funkcióknak megfeleltethető területek kialakítását tekintem pályám legjelentősebb eredményének.
Tagja vagyok a Könyvtárostanárok Egyesületének. 2012-ben kaptam meg az egyesülettől a Könyvtárostanári Hivatásért Emlékérmet, majd 2020-ban, nyugdíjba vonulásomkor az Életműdíjat.
Hitvallásom, hogy adatok helyett használható információkat kell átadni: önmagunkról, társainkról, a minket körülvevő világról.

Svarczné Micheller Erzsébet

sme„Mindig van valami. Valami, amin el kell indulni, mint egy úton, és haladunk egy elképzelt cél felé. A képek esetében is van valami: egy látvány, egy felület vagy egy gondolat, amivel még dolgoznunk kell, amivel foglalkozni érdemes…”
Az Árpád Gimnázium előtt alsó és felső tagozaton, valamint középiskolában is tanítottam. Művészeti iskolában textilművesség szakvezető tanárként is dolgoztam. Tanulmányaim alatt átfogó ismereteket szereztem a gyerekek művészeti, érzelmi neveléséről, fejlesztési lehetőségéről. Saját művészeti tevékenységemben üvegből alkotok ékszereket, plasztikákat. Grafikáimmal és textilmunkáimmal kiállításokon szerepelek.
Tanári munkám során tapasztalatot szereztem különböző korosztályú diákok életkori sajátosságairól, nevelési igényéről. Fontosnak tartom a szemléletes oktatást, lehetőség szerint multimédiás eszközöket is alkalmazok a művészettörténet- és a médiaismeret-órákon. Igyekszem a hagyományos rajztanítás mellett más kézműves technikákat is megismertetni a diákokkal, ezáltal támogatni kreativitásuk kibontakozását.
Tanítványaimat ösztönzöm pályázatokon, illetve rajzversenyeken való részvételre. Kiemelten fontosnak tartom a tehetséges diákok támogatását.
Szeretném az iskolában kiállítások rendezésével, alkotók meghívásával élő közelségbe hozni a kortárs művészetet.
Célom hosszútávon olyan munkát folytatni, amellyel hozzájárulok az iskola sikereihez, a sokszínű és eredményes oktatáshoz.