1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Természettudományi munkaközösség » A természettudományi tagozat

A természettudományi tagozat

Szerencsére a természettudományok iránti érdeklődés viszonylag magas iskolánkban. A 11–12. évfolyamon évente huszonöt-harminc tanulónk választja fakultációs tantárgyként a biológiát, ugyanennyien a fizikát, mintegy tizenöt fő pedig a kémiát. Szép számmal tanulnak tovább diákjaink pl. orvosi, állatorvosi, gyógyszerész szakokon. Az érdeklődő tanulóink egy része azonban nem elégszik meg a fakultáció adta többletórákkal: belőlük lesznek a természettudományi tagozatosok, vagy ahogy mindenki hívja őket, a „tt-sek”.

A természettudományi tagozat a kezdetek, vagyis, az 1990-es évek eleje óta lankadatlan népszerűségnek örvend. Évről évre fél osztálynyi diák (kb. tizenöt fő) kezdi meg a tanulmányait ezen a tagozaton. Számukra különösen fontos a természettudományok csodáinak megismerésében a személyes tapasztalatszerzés. A környezeti nevelés lényeges kelléke a terepmunka. E munkamódszer alkalmazására az egész tanév során van lehetőség, hiszen gyakran szervezünk kirándulásokat, sétákat például a Nagyszombat utcai amfiteátrumba, a Margitszigetre, a Látó-hegyre, a Szénásokra stb. E mellett nagy szerepet kap a tantermi gyakorlati munka is. A biológiaórákon mikroszkópi vizsgálatok, egyszerű biológiai kísérletek, boncolások elvégzésére éppúgy sor kerül, mint a kémiaórákon a tanulókísérletekre. Mindezek megvalósítása csak úgy lehetséges, hogy a biológia, a kémia és a fizika tantárgyakat külön csoportban, az előbbi két tantárgyat pedig emelt óraszámban tanulják tagozatosaink. A képzés alatt legalább egy, de inkább több alkalommal igyekszünk minden csoportot néhány napra elvinni az ország egy szép, látnivalókban, természeti kincsekben gazdag vidékére erdei iskolába

Az 1990-es évek végére az angol, a német és a matematika tagozatunk is hat évfolyamossá vált. Sokáig nem gondolt senki arra, hogy a természettudományi tagozaton is átálljunk a hat évfolyamos képzésre. Miután azonban 2005-től minden évben az eddigi mellett egy újabb négy évfolyamos osztályunk is indult, megszületett a gondolat, hogy a hatékonyabb természettudományos oktatás érdekében a „tt” is hetedikben kezdődjön. 2006 nyarán elkészült a hat évfolyamos természettudományi tagozatos helyi tanterv kémiából, biológiából és fizikából. Fenntartónk elfogadta a tagozat átalakításáról szóló tervezetet és a tanterveket, így zöld utat kapott a „kis tt” elindítása. Az első hetedikes természettudományi tagozatos csoport 2007 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az Árpád Gimnáziumban. Fél osztály persze nem osztály, ám mivel ezekben az években folyamatosan nőtt az érdeklődés az angol tagozatos képzésünk iránt is, a megoldás kézenfekvő volt: 2007 őszétől minden évben egy teljes angol tagozatos osztály induljon, a németesek pedig a „tt-sekkel” kerüljenek egy osztályba. Így egy meglehetősen furcsa „hibrid” jött létre: a hatévfolyamos „C”, melynek egyik fele német, a másik fele természettudományi tagozatos. Sokan szkeptikusak voltak a tekintetben, vajon működőképes közösséget alkothat-e két ennyire eltérő profilú csoportból álló osztály, mások a német tagozat elsorvadásától féltek. Ma már kijelenthetjük, az aggodalmak alaptalanok voltak: e sorok írója, aki ennek az első hatévfolyamos „C” osztálynak osztályfőnöke, bízvást állíthatja, remek közösség formálódhat egy ilyen társaságból is. S hogy miben több a „kis tt”, mint az elődje? A tantervet úgy sikerült megalkotnunk, hogy a tananyag felépítése többé-kevésbé párhuzamos a nem tagozatosok tanterveivel, lehetővé téve a máshonnan érkezők fogadását, vagy épp a távozni szándékozók csoportváltását. A kis létszám és a többletórák persze lehetővé teszik azt is, hogy e tananyag kiegészüljön az imént bemutatott tantermi és terepgyakorlatokkal. Az első két-három évben (lehetőségeink szerint) erdei iskolába is elvisszük a tanulókat. Az első hatévfolyamos C- osztály három éven át az erdei iskola és a nyelvi tábor egyvelegét valósította meg: amíg a „tt-sek” pl. a közeli patak élőlényeit vizsgálták, addig a németesek németeztek, netán német nyelvű filmet forgattak, mindezt természetesen a közös programokon túl. Egy ilyen programfolyam megvalósítása persze nem volt zökkenőmentes, mégis elmondhatjuk, igen sikeres és jól szervezett táborok voltak ezek, ami köszönhető a németes kollégáknak, közülük – a fenti osztály esetében – elsősorban az örökké fiatal és energikus Nagy Györgyné tanárnőnek.

A természettudományos képzést szolgálta az újjászülető kémiaterem is. Reméljük, egyre kevesebben emlékeznek már a kémiaterem felújítás előtti állapotára. Elhasznált, telefirkált padok és székek, használhatatlan vízcsapok, recsegő, megrongálódott, balesetveszélyes padló, felszakadt linóleum… Szerencsére mindez már a múlt. 2008 nyarán a kerületi önkormányzat úgy határozott, felújítja a kémiatermet. A falakat lefestették, és teljesen felújították a padlót, vadonatúj padok is érkeztek. A katedrát elbontották, az új tanári asztalt kiváló karbantartónk, Pap István (István bácsi) építette. A kísérletezést nagymértékben megkönnyítette, hogy végre ismét víz folyt a tanulói asztalok csapjaiból. Reméljük, sokáig sikerül megőriznünk a termet ebben az állapotában…

Kis Róbert

Az írást a Tíz év könyve – képek az Árpád Gimnázium életéből (2002-2012) című kiadványból vettük át.