1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Felvételi eljárás 2023/24 » Az Óbudai Árpád Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre » A szóbeli felvételi követelményei

A szóbeli felvételi követelményei

Angol nyelvből a hat évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű osztályba (0061) jelentkezők számára

Angol nyelvből a hat évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű osztályba (0061) jelentkezők számára

Nyelvtan

 • Present Continuous
 • Present Simple. Frequency adverbs
 • Present Simple and Continuous
 • Like … ing/would like to …
 • There is a/there are some
 • Can/Could/Must/Should
 • Simple Past (Regular Verbs)
 • Simple Past (Irregular Verbs)
 • Countable/Uncountable Nouns. Some/Any
 • Comparative and Superlative
 • Simple Future
 • Simple Future and Going to…
 • Question forms

Társalgási témakörök (párbeszéd, képleírás, rövidebb szöveg feldolgozása)

 • Me and my family
 • My school and school subjects
 • Daily routine
 • Dates, seasons, telling the time, weather
 • Describing people
 • Hobbies and sports
 • Our flat, my room
 • Housework
 • Going to the supermarket
 • Asking the way

A felvételi vizsga részei

 • társalgás a megadott témakörökről,
 • képleírás,
 • a felsorolt nyelvtani pontokhoz kapcsolódó rövid mondatfordítások, mondat-átalakítások és egyéb hasonló feladatok.

Német nyelvből a hat évfolyamos, emelt szintű német nyelvi tantervű csoportba (0064) jelentkezők számára

Német nyelvből a hat évfolyamos, emelt szintű német nyelvi tantervű csoportba (0064) jelentkezők számára

Nyelvtan

 • Főnévragozás
 • Birtokos névmás ragozása (mein, dein…)
 • Személyes névmások (ich, du, er, sie, es…..)
 • Mutató névmások: der, die, das, dieser, jener
 • Határozatlan névmások: ein, kein
 • Melléknevek (állítmány részeként pl. Mein Auto ist grün ..)
 • Számok ismerete 1-1000-ig
 • Tagadás: nicht, kein, nicht mehr, kein…mehr, noch nicht,
 • Igeidők kijelentő módban: Präsens, Präteritum,Perfekt
 • Birtokviszony kifejezése
 • Elöljárók
 • Felszólító mód képzése

Szókincs

 • Kontakt I tankönyv és munkafüzet alapján

Társalgás

 • Zimmereinrichtung
 • Familie
 • Einkauf
 • Hobby
 • Sport
 • Schule
 • Frühstück
 • Tagesablauf
 • Wetter, Jahreszeit
 • Bekleidung, Kleidungsstücke
 • Auskunft geben auf der Straße
 • Feste:Weihnachten,Geburtstag, Ostern

A szóbeli vizsgán várható feladatok: rövid nyelvtani teszt megoldása, majd társalgás a megadott témakörökről.

Matematikából a hat évfolyamos, speciális matematika tantervű osztályba (0062) jelentkezők számára

Matematikából a hat évfolyamos, speciális matematika tantervű osztályba (0062) jelentkezők számára

A tanulóktól elvárjuk, hogy

 • tudjanak számokat írni és olvasni milliomodtól millióig,
 • ismerjék a számok helyét a számegyenesen, tudják ábrázolni az x > a vagy x < b tulajdonságú számokat,
 • tudjanak számokat 10 hatványainak segítségével felírni,
 • rendelkezzenek számolási készséggel az egész és tört számok körében az alapműveletek elvégzésében pozitív és negatív számok esetén egyaránt ,
 • legyenek jártasak a törtek összehasonlításában (csak a könnyen közös nevezőre hozhatók esetében), azok egyszerűsítésében és bővítésében, tudjanak közönséges törtet tizedes törtalakba írni és véges tizedes törtet közönséges tört alakra hozni,
 • tudjanak helyes műveleti sorrendben számolni, ismerjék, hogy a zárójelek hogyan módosítják a műveletek sorrendjét,
 • tudják a számok adott %-át, illetve átlagát kiszámítani, egy adott %-ból a 100 %-ra legyenek képesek következtetni,
 • tudjanak mértékegységet átváltani,
 • tudjanak a koordináta-rendszerben pontokat ábrázolni,
 • ismerjék és tudják alkalmazni az oszthatósági szabályokat (a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, osztók esetén),
 • tudjanak egyszerű logikai feladatokat megoldani és a megoldást megfogalmazni (szükség esetén írásban is)
 • egyszerű szöveges feladatot legyenek képesek próbálgatással, következtetéssel megoldani,
 • legyenek jártasak az egyenes arányosságra vezető feladatok megoldásában,
 • ismerjék a legalapvetőbb geometriai fogalmakat (pont, egyenes, szakasz, sík, tér, illeszkedés, metszés),
 • tudjanak szöget másolni, felezni, nevezetes szögeket megszerkeszteni,
 • legyenek képesek egyenlő szárú háromszögekkel kapcsolatos egyszerűbb feladatokat megoldani,
 • ismerjék a háromszög-egyenlőtlenséget,
 • tudjanak adott tulajdonságú ponthalmazt ábrázolni (adott egyenestől, adott ponttól adott távolságra lévő pontok),
 • tudjanak kerületet és területet (négyzet, téglalap), illetve felszínt és térfogatot (kocka, téglatest) számítani,
 • ismerjék a háromszög belső szögeire vonatkozó összefüggést,
 • legyenek képesek az „és”, a „vagy”, a „nem”, a „.. ,akkor” kifejezésekkel állításokat megfogalmazni.

Természetismeretből a hat évfolyamos, emelt óraszámú természettudományi tantervű csoportba (0063) jelentkezők számára

Természetismeretből a hat évfolyamos, emelt óraszámú természettudományi tantervű csoportba (0063) jelentkezők számára

A szóbeli meghallgatáson elbeszélgetünk a jelentkezőkkel (füzeteik alapján) a természetismeret, illetve biológia tantárgyak keretében tanult ismereteikről. Néhány érdekes, gondolkodtató feladatlap segítségével meggyőződünk az általános iskola 5. és 6. osztályában tanult témákkal kapcsolatos tájékozottságukról, érdeklődésükről.

Angol nyelvből a négy évfolyamos, speciális angol tantervű osztályba (0041) jelentkezők számára

Angol nyelvből a négy évfolyamos, speciális angol tantervű osztályba (0041) jelentkezők számára

A B1 szintű nyelvhasználó

 • megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén,
 • elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik,
 • egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek érdeklődési körébe tartoznak,
 • le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat,
 • meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket,
 • megérti standard beszélt nyelven, akár élőbeszéddel, akár gépi hangon közvetített üzenetét hétköznapi helyzetek vagy általános, ismert témákkal összefüggésben.

A szóbeli felvételi vizsga témakörei

 • Egyén és család
 • Környezetünk, lakóhelyünk
 • Közlekedés
 • Vásárlás
 • Média, kommunikáció, modern technológia
 • Kultúra, szórakozás
 • Időjárás
 • Egészség, betegség
 • Sport
 • Szabadidő, hobbik
 • Iskola, tanulás
 • Nyaralás, utazás
 • Étkezés
 • Öltözködés, divat

A vizsga részei

 • társalgás a vizsgáztatóval a különböző témakörökhöz tartozó kérdések alapján
 • önálló témakifejtés egy adott témáról képek segítségével

Német nyelvből a négy évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató csoportba (0042) jelentkezők számára

Német nyelvből a négy évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató csoportba (0042) jelentkezők számára

Nyelvtan

 • igeragozás
 • főnévragozás
 • személyes névmás
 • birtokos névmás
 • kérdő névmás
 • mutató névmás
 • határozatlan névmás
 • vonatkozó névmás
 • visszaható igék
 • felszólító mód
 • módbeli segédigék
 • elöljárószók
 • melléknevek ragozása
 • melléknevek fokozása
 • főnévként használt melléknevek
 • számnevek
 • feltételes mód
 • igevonzatok

Társalgás

 • Familie
 • Schule, Unterricht
 • Arbeit
 • Wohnung
 • Wohnort
 • Verkehr
 • Urlaub, Reise
 • Tagesablauf
 • Freizeit
 • Einkauf
 • Ernährung
 • Gesundheit, gesunde Ernährung
 • Sport
 • Wetter
 • Computer und Internet

A szóbeli vizsgán várható feladatok: egy rövid német szöveg értelmező összefoglalása, majd társalgás az adott témakörökről.